Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Timpex spol. s r.o. se sídlem Dukelská 128, 788 33 Hanušovice, ČR, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 246 (dále jen „prodávající“ nebo „prodejce“).

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
1.2 Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
1.3 Zákazníkem je spotřebitel, který uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://www.eshop.timpex.cz (dále jen „internetový obchod“).
1.4 Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

2. Odpovědnost prodávajícího
2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.2 Ke zboží je přikládán daňový doklad a záruční list. Pro uplatnění reklamace musí být předloženy oba tyto dokumenty.

3. Práva z odpovědnosti za vady zboží
3.1 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen za přítomnosti přepravce zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a zboží. Jakékoliv zjištěné závady musí kupující neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním záznam o poškození zásilky do přepravního listu. V případě zjevného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3.2 Podpisem dodacího nebo přepravního listu kupující potvrzuje přepravci, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky a zboží nebude brán zřetel.
3.3 Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
a. mechanickým poškozením zboží
b. prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
c. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
d. prokazatelně nesprávným užíváním,
e. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
f. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
g. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
h. prokazatelně nedodržením správného postupu montáže a obsluhy zboží, který je uveden v instalační a uživatelské dokumentaci ke zboží
i. pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
3.4 Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

4. Záruční doba
4.1 Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

5. Práva z vad zboží
5.1 Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku odpovědnost prodávajícího, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
5.2 Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
5.3 Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.
5.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5.5 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a zákoně. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
5.6 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

6. Vyřízení reklamace
6.1 Kupující může reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu prodejce: Timpex spol. s r.o., Dukelská 128, 788 33 Hanušovice, ČR.
6.2 Kupující je povinen zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu a záručního listu, detailní popis reklamované závady a kontaktní údaje kupujícího.
6.3 Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta na vyřízení reklamace včetně odstranění vady do 30 dnů se nevztahuje na pozáruční servis zboží.
6.4 Kupující se může o výsledek reklamace zajímat elektronickou poštou nebo telefonicky. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
6.5 Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále musí přiložit kopii prodejního dokladu a záručního listu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
6.6 Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou uloženy v pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.
6.7 Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
6.8 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7. Odmítnutí přijetí do reklamace
7.1 Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo pokud bude zásilka nést viditelné známky poškození vlivem nedostatečného zabalení zboží pro přepravu.
7.2 Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.


8. Odeslaní zboží ze záruční opravy
8.1 Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky a zasílá zboží zpět na adresu kupujícího.
8.2 Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
8.3 Kupující je povinen zásilku se zbožím řádně převzít od přepravce při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8.4 Podpisem dodacího nebo přepravního listu kupující potvrzuje přepravci, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky a zboží nebude brán zřetel.

9. Kontakt
Timpex spol. s r.o.
Dukelská 128
788 33 Hanušovice
ČR


IČ: 14617480
DIČ: CZ14617480


tel./fax: +420 583 231 437
e-mail: info@timpex.cz
http://www.eshop.timpex.cz


Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 26.9.2019.

Zpět do obchodu