Obchodní podmínky

Obchodní podmínky spoolečnosti Timpex spol. s r.o. se sídlem Dukelská 128, 788 33 Hanušovice, ČR, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 246 (dále jen „prodávající“ nebo „prodejce“).


1. Všeobecná ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a dalších účinných právních předpisů.
1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://www.eshop.timpex.cz (dále jen „internetový obchod“).
1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.4 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Informace o zboží a cenách
2.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty bez souvisejících poplatků spojených s balením a dodáním zbožím. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.3 V internetovém obchodě jsou v rekapitulaci objednávky zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.4 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.2 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
a. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
b. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3.3 Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, způsob platby a doručení.
3.4 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou od kupujícího považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
3.5 Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí a potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení objednávky zasílá prodejce kupujícímu na jemu zadanou emailovou adresu.
3.6 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
3.7 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Zrušení objednávky je účinné pouze tehdy, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.
3.8 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě a bez zbytečného odkladu zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

4. Zákaznický účet
4.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
4.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
4.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
4.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
4.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Platební podmínky a dodání zboží
5.1 Doba expedice zboží je od 2 do 5 pracovních dnů, od potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud by expedice zboží trvala déle než 5 pracovních dnů, bude o tom kupující vyrozuměn.
5.2 Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
5.3 Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce.
5.4 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen v zásilce se zbožím.
5.5 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je povinen kupující uhradit dobírkou v hotovosti při předání zboží.
5.6 V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu.
5.7 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.8 Prodávající je povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na adresu zadanou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zásilku s objednaným zbožím řádně převzít od přepravce při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.9 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen za přítomnosti přepravce zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a zboží. Jakékoliv zjištěné závady musí kupující neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním záznam o poškození zásilky do přepravního listu. V případě zjevného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.10 Podpisem dodacího nebo přepravního listu kupující potvrzuje přepravci, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky a zboží nebude brán zřetel.
5.11 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celkové kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


6. Odstoupení od smlouvy
6.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
6.2 Pokud se k tomuto kroku kupující rozhodne, má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
6.3 Kupující zabalí zboží zpět do původního neporušeného obalu a v kompletním stavu (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) jej spolu s dokladem o koupi zašle zpět na adresu prodávajícího – neposílejte zboží na dobírku. Ke zboží je povinen kupující přiložit písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o koupi, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Zboží doporučujeme u přepravce pojistit na pořizovací částku, která je uvedena na faktuře.
6.4 Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, či jinak znehodnocené a nesmí nést žádné známky používání či instalace. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebo neúplnosti stavu zboží nebude moci bohužel prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude kupujícímu vráceno zpět.
6.5 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího pro jeho osobu.
6.6 Prodávající informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce nebo v přiložené žádosti o odstoupení od kupní smlouvy o stavu vrácení zboží. Termín pro vrácení peněžních prostředků je 14 pracovních dnů ode dne doručení zásilky k prodávajícímu. Prodávající vrací kupujícímu peněžení prostředky pouze za zboží bez nákladů spojených s dodáním. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy najdete zde: Odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dní

7. Práva z vadného plnění
7.1 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit
7.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nevztahuje na vady zboží, které:
a. byly způsobeny nedodržením správného postupu montáže uvedené v instalačním manuálu ke zboží,
b. u opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


8. Doručování
8.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
8.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu, objednávce nebo příp. žádosti o odstoupení od smlouvy.

 

9. Ochrana osobních údajů
9.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem objednávky a dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.
9.2 Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které mu poskytne kupující je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje budou využity výhradně za účelem komunikace, objednávky a dodání zboží.
9.3 V případě registrace a vytvoření uživatelského účtu na internetovém obchodu prodávajícího, kupující dává automaticky souhlas prodávajícímu k tomu, aby jeho osobní údaje dle zákona zpracovával a používal jej ke komunikaci s ním. Tento souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním emailu s předmětem "Odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů" na email info@timpex.cz.
9.4 Prodávající má povinnost vymazat zaregistrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.

10. Mimosoudní řešení sporů
10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
10.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


11. Závěrečná ustanovení
11.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
11.3 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
11.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
11.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
11.6 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
11.8 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

12. Kontakt
Timpex spol. s r.o.
Dukelská 128
788 33 Hanušovice
ČR


IČ: 14617480
DIČ: CZ14617480


tel./fax: +420 583 231 437
e-mail: info@timpex.cz
http://www.eshop.timpex.cz


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26.9.2019

Zpět do obchodu